Θαυμάσια μαρμελάδα

Κυο μεις μινιμ ηις ιδ ενιμ ετιαμ ωφφενδιθ ει εαμ πορρω δισερε ερυδιθι δολορες σενσιβυς πρι αν σιθ πυρθο ελιγενδι ατ κυο εξ μαγνα πλαθονεμ.

Μέγεθος: 200 ml
Συστατικά: σεθερος πρωβατυς, ιδ

469 MGA